User Tools

Site Tools


languages:turkmen

WEGAN partiýasyna goşulyň.
Wegan bolmak nämäni aňladýar?
Wegetarian bolmak, mümkin boldugyça haýwanlara zyýan bermeýändigimizi aňladýar.
Gerek däl sebäplere görä haýwanlary soýmagy ýa-da ekspluatasiýa etmegi goldaýan işjeňlige garşy çykýarys.


Wegetarian filosofiýa we syýasy üns Wegetarianlar görnüşlilige, balyk tutmaga, aw awlamaga, duzaga düşmäge we haýwan ösdürip ýetişdirmäge, esasanam zawod maldarçylygyna garşy çykýarlar.
Haýwan hukuklaryny goraýjylaryň işine garamazdan, haýwanlar henizem adamlar tarapyndan şahsy bähbitleri üçin ulanylýar.
Wegan partiýasy iýmit bolmak üçin haýwanlary gulçulykdan we ölümlerden goramak isleýär.

Livinghli janly-jandarlar üçin erkinlige we wegetarianlygyň üsti bilen haýwanyň wegetarian alternatiwasyna zyýan ýetirip biljek pullary gönükdirip, tapawudymyzy üýtgedip biljekdigimize ynanýarys.

Weganizmi wagyz etmek we ýaýratmak üçin Wegan partiýasyny döretdik.
Hasaba girmek hökman däl, diňe redaktirläň we synap görüň.

Bu sahypada edilen ähli üýtgeşmeler anonimdir, kimdir biri HTML sahypasyny redaktirläp, öz yzarlaýjylaryny ýa-da ekspluatasiýalaryny kodlap biljekdigine üns bermegiňizi haýyş edýäris, haýsydyr bir jenaýatçy tapsaňyz, redaktirlemeleriňiziň ulanyjy adyňyzy görkezmegini isleseňiz haýyş ediň hasap açyň.

Anon sahypalaryny çap edip ýa-da hasabyňyz bilen ýa-da hasabyňyz bilen redaktirläp bilersiňiz, ulgamymyz ähli redaktirlemeleriň IP-lerini şahsy saklaýar we yzygiderli ýok edýär, biz wegetarian däl zatlary höweslendirmeýäris we käwagt sahypaňyz wegetarian bolsa-da tötänleýin öçürilip ýa-da üýtgedilip bilner. .

Bu sahypalarda entek moderleşdirilmedik zatlar bolup biler, haýsydyr bir zady özüňiz dolandyryp bilersiňiz.

Wegetarianlar et iýmeýärler, haýwanlaryň süýdüni içmeýärler, haýwanlaryň ýumurtgalaryny iýýärler ýa-da ary ballaryny iýmeýärler, Wegetarianlar hakyky sütük ýa-da deri satyn almaýarlar.

Wegetarianlyk, esasanam iýmit önümlerinde haýwan önümlerini ulanmakdan saklanmak we haýwanlaryň haryt ýagdaýyny ret edýän baglanyşykly pelsepe.
Iýmit ýa-da filosofiýa eýerýän şahsyýet wegetarian hökmünde tanalýar.

languages/turkmen.txt · Last modified: 2021/03/21 22:36 (external edit)

- THE VEGAN PARTY -